Debattnotat 1:

Den norske modellen for lønnsdannelse

Om notatet

Debattnotatet er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse.

Det oppfordres særskilt til debatt og vurdering av den norske modellen som sådan og dens konsekvenser og om Unio fortsatt bør støtte modellen med konsekvensvurderinger av aktuelle handlingsalternativer. Videre bes om en vurdering av om modellen sikrer velferd, sysselsetting, stabil økonomi og konkurransekraft m.m., herunder om modellen anvendes fleksibelt nok og gir tilstrekkelig mulighet for lønnsutjevning/-utvikling over tid.

Notatet tar også for seg lønnsforskjeller, likelønn og handlingsrom for lønnsdannelse for Unios medlemmer. Etter hvert tema følger spørsmål til diskusjon.

Her kan du laste ned debattnotatet «Den norske modellen for lønnsdannelse»